1990ndad kunstis ja ühiskonnas

Rahvusvaheline konverents Eesti Kunstiakadeemia saalis

19.-20. jaanuar 2001 

“Konverentsi ideeks on käsitleda 1990. aastatel toimunud muutusi nii kunstis kui kultuuris tervikuna. Et kogu kümnendit on nagunii võimatu hõlmata, on konverentsi sisu üles ehitatud kolme erineva mudeli analüüsile, eeldades, et sellise kõrvutuse kaudu tulevad esile nii erinevused kui sarnasused nii erinevate regioonide kui ühiskonnatüüpide vahel.

Esimese tüübina peame silmas Baltimaid ja Venemaa Euroopa-osa, eeskätt Moskvat ja Peterburi. Seda tüüpi iseloomustab ajalooliselt kõige suurem suletus enne poliitilisi muutusi ning tõenäoliselt kõige suuremad muutused kultuuris võrreldes teiste Euroopa maadega.

Teise tüübina käsitleme endisi Jugoslaavia riike. Need riigid (eeskätt Sloveenia, Horvaatia, Jugoslaavia) on alati olnud arenenud ja avatud kultuurieluga, neil on puudunud suletusega kaasaskäivad kompleksid kunstis, 1990. aastad aga on sellele piirkonnale tähendanud sõda, vägivalda, üksteise vihkamist. Kolmanda tüübina analüüsime Skandinaavia mudelit. Selle piirkonna kunstnike rahvusvaheline edu 1990. aastatel on nähtus, mille puhul võib ka küsid – kui palju riiklik kultuuripoliitika ning rahaline toetus on sellist arengut positiivselt mõjutanud?”

(Väljavõte pressiteatest)