Eesti kui märk

27. septembril 1996 Eesti Kunstiakadeemias

Seminar toimus seoses SKKE 4. aastanäitusega "Eesti kui märk" (26.09. - 13.10.1996; kuraator Ants Juske). Sellel püüti teoreetiliselt lahata sama problemaatikat, mida esitasid kunstnikud näitusel visuaalses vormis: rahvusliku ja internatsionaalse vahekord kunstis, Eesti kui rahvuse, keele ja territooriumi mõiste uued tõlgendused muutunud maailmas, milline võiks olla täna "Eesti" kui tähistatava nähtuse märgiline kate.

Seminaril esinesid:

JANIS BORGS (Kaasaegse Kunsti Keskuse direktor Riias) kirjeldas oma vaimukas tekstis "Estonia as a Sign" (ette kandis Vello Remmet) isiklikke mälestusi ja kogemusi, mis on kujundanud tema (ja arvatavasti paljude lätlaste) Eesti-pildi.

KRISTA KODRES (Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja prorektor) vaatles oma ettekandes "Signs of Estonianess" maja kui eestluse märki läbi rahvusliku ajaloo nii teadliku otsingu kui nende näidete varal, kus eestlus esineb vaid alateadvusliku kihistusena.

HASSO KRULL (luuletaja ja filosoof) käsitles ettekandes "Negative Sign. Image of Estonia in the Literature and Believes" eestluse negatiivset imagot kirjanduses. Igal kultuuril on oma negatiivne identiteet, enesekriitiline ja ennaseitav kujund. Ilmekamate näidetena tõi H. Krull Juhan Liivi lootusetud vaated Eestimaale ning Sven Kivisildniku projekti.

ALTTI KUUSAMO (kunstikriitik ja semiootik) lähtus ettekandes "Discontinuity or Pseudomorphosis? Signs, Change and the Signs of Change" Eestist kui Euroopa äärealadele lähedasest keskusest, käsitles Eesti ühiskonna arengut erinevate sotsiaalsete teooriate alusel ning lõpetas Tallinna laululava märgilise tähenduse lahkamisega.

LEENA-MAIJA ROSSI (Helsinki Ülikool, soo-uuringute instituudi teadlane, kunstiajaloolane) andis teema all "enGendering Tallinn - a Reading from a Feminist Perspective" ülevaate sellest, millisena näeb tema Tallinna soolisest vaatepunktist (sotsiaalne hierarhia, sugudevahelised suhted võrreldes Põhjamaade ja Lääne-Euroopaga).

TOM SANDQVIST (kunstiteooria ja -ajaloo professor Stockholmi Ülikooli Kaunite Kunstide kolled˛is) tugines oma ettekandes Julia Kristeva võõra-kontseptsioonist - naabrit nähakse ikka kellegi Teisena, teistsugusena, vastandatavana. Ettekande pealkiri oligi "A Concept of Stranger by Julia Kristeva".

Marko Mäetamm "Eesti kui märk"